საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია