საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია
წმინდა და დიდი კრებისწინა დოკუმენტები, მიღებული შამბეზში (10-17 ოქტომბერი 2015 წელი)