საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

გარდამოცემა უფლის ხელთუქმნელი ხატის შესახებ

9 ოქტომბერი
gardamocema-uflis-xeltuqmneli-xatis-shesaxeb