საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ცხინვალი და ახალგორი უცხოური წყაროების მიხედვით

30 ივლისი
cxinvali-da-axalgori-ucxouri-wyaroebis