საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

წმიდაჲ ნინო ემბაზი ქართლისაჲ

17 აგვისტო
კატეგორია: წიგნები,
wmida%e1%83%b2-nino

წმიდაჲ ნინო
ემბაზი ქართლისაჲ

მკითხველს მიეწოდება საუკუნეების განმავლობაში შექმნილ იმ ქართულ ორიგინალურ წყაროთა
რჩეული ნაკრები, რომლებშიც აღბეჭდილია „დედისა ღმრთისა საკუთარი მოწაფის“ –
ქართველთა განმანათლებლისა და მოციქულთა სწორის – წმიდა ნინოს ცხოვ რე ბა, საეკლესიო
საკითხავები, საგალობლები, დაუჯდომელები, გამოცხადებანი, უწ ყე ბანი და სიტყვა-მოძღვრებანი.
კრებულს ერთვის მრავლისმეტყველი საილუსტრაციო მასალა, თითოეულ წყაროსთან და კავშირებული ამომწურავი ინფორმაცია, ლექსიკონი და საძიებლები რჩეული წყაროები

წმიდაჲ ნინო ემბაზი ქართლისაჲ