საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

უჯარმა

26 ივლისი