საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

პასქალია (ძველიდან)

http://26.batnews.z8.ru/pasqalia.pdf