საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ღვთისმეტყველების დოქტორ ირაკლი ორჟონიას სადისერტაციო მაცნე

18 დეკემბერი
კატეგორია:
ghvtismetyvelebis-doqtor-irakli-ordjonias-sadisertacio