საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ცვლილება საქართველოს საპატრიარქოს ადმინისტრაციაში

25 ოქტომბერი
cvlileba-saqartvelos-sapatriarqos-administraciashi