საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

7628-2

1111111111 – – –