საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

1111111111 – – –